Všeobecné obchodní a reklamační podmínky - DaMi development s.r.o. - Boudoir Studio Silver

DaMi development s.r.o.
Jankovcova 1037/49
Praha 10, 108 00
IČ: 288 231 92
DIČ: CZ28823192

Všeobecné smluvní podmínky

Obchodní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, tedy společností DaMi development s.r.o. vzniká uzavřením nájemní smlouvy na základě online objednávky potvrzené formou registračního online formuláře a akceptované ze strany pronajímatele. Smluvní podmínky jsou závazné a jejich změna je možná pouze písemnou formou. V případě uzavření rozporu mezi nájemní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami má přednost nájemní smlouva. V částech těmito všeobecnými podmínkami a/nebo nájemní smlouvou neupravených se vztah nájemce a pronajímatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník. Nájemce i pronajímatel jsou podnikateli, na jejich smluvní vztah se tedy neuplatní úprava spotřebitelských vztahů.

Ceny a platby

Cena za nájem (nájemné) se stanovuje dle platného ceníku vydaného pronajímatelem. Ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné včetně DPH. Nájemce je povinen uhradit nájemné ve sjednané výši předem za pomocí platební brány. Nájemce si rezervuje termín prostřednictvím online kalendáře. Po provedení platby je nájemce oprávněn nejpozději do 48 hodin před sjednanou dobou nájmu přesunout dobu nájmu na jiný volný termín. V případě prvního přesunutí je tak možno učinit bezplatně, jakékoli další přesunutí termínu není možné. Nedostaví-li se nájemce ve stanovenou dobu do pronajatého prostoru, nemá nárok na vrácení nájemného.

Proces zaplacení rezervace

Po odeslání objednávky má uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či provedení platby platební kartou. Uživatel prostřednictvím internet bankingu nebo platební kartou odešle nájemné. Rezervace je uhrazená ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s.

Vstupní údaje, které nájemce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením smlouvy dává nájemce pronajímateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které nájemce uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu pronajímatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Proces zaplacení/dobití věrnostní karty a platnost

Po odeslání objednávky má uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či provedení platby platební kartou. Uživatel prostřednictvím internet bankingu nebo platební kartou odešle platbu za nákup/dobití věrnostní karty, která jej opravňuje provést rezervaci 10 (deseti) hodin pronájmu. Nákup/dobití věrnostní karty je uhrazen ihned po přijetí potvrzení o úhradě. V následném potvrzujícím e-mailu uvedeném při nákupu/dobití bude doručeno ID věrnostní karty, kterým poté lze ve formuláři rezervace potvrdit/rezervovat hodiny. Platnost zakoupených hodin na věrnostní kartě je 1 rok (12 měsíců) od provedeného nákupu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s.

Vstupní údaje, které nájemce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením smlouvy dává nájemce pronajímateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které nájemce uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu pronajímatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Rušení rezervace/změna termínu rezervace

Pokud nastane situace, že potřebujete změnit termín rezervace více než 48 hodin před samotnou rezervací kontaktujte nás na tel. 608 767 282 nebo 778 028 100 a bude Vám umožněna bezplatná změna termínu nebo vrácení peněz.

Při zrušení v době menší než 48 hodin je storno poplatek 100% z ceny rezervace. V případě rezervace provedené věrnostní kartou rezervace v tomto případě propadá bez náhrady.

Pokud se v době rezervace nedostavíte na místo ateliéru nejdéle do 15 minut od jejího začátku - rezervace propadá bez náhrady.

Reklamační podmínky

V případě reklamace služby pronájmu prostor ateliéru (např.: nefunkční dodávka elektrického proudu, nefunkční osvětlení, nebyl umožněn vstup do prostor v době zaplacené rezervace, a další) prosíme vyplňte tento formulář ZDE a zašlete jej na e-mail info@mchfoto.cz s předmětem "Reklamace". Reklamace bude vyřízena v zákonně lhůtě.

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní

Ze zákona je možné odstoupení od kupní smlouvy(zaplacení rezervace ateliéru) pouze případě, že již neproběhl termín rezervace, kterou jste vytvořil/la. Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy(nákupu rezervace termínu ateliéru v zákonné lhůtě) prosíme kontaktujte nás na e-mail : info@mchfoto.cz nebo na tel.: +420 778 028 100. Na základě tohoto požadavku Vám budou vrácení peněžité prostředky.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Pravidla užívání pronajatých prostor

Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě pronajímatele, nájemce a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se nájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Nájemce je povinen přijít přesně na začátek doby nájmu. Pokud se nájemce opozdí o déle než patnáct minut oproti plánovanému zahájení užívání pronajatých prostor, vyhrazuje si pronajímatel právo předat mu klíče k pronajatým prostorám na základě telefonického upozornění i jinde než v pronajatých prostorách. Nájemce započetím užívání pronajatých prostor potvrzuje, že tyto jsou bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem (fotografický ateliér). Nájemce bere na vědomí, že užívá pronajaté prostory na své nebezpečí a pronajímatel není odpovědný za případnou újmu vzniknuvší na straně nájemce nebo třetí osoby při užívání ateliéru. Pronajímatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany nájemce. Nájemce je povinen ukončit užívání pronajatých prostor přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení pronajatých prostor do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náklady spojené s úklidem ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by pronajaté prostory nebylo možné pronajmout dalšímu nájemci. V průběhu kontroly je pronajímatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost nájemce, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit. Nájemce bere na vědomí, že nevyklidí-li prostory včas, může jeho jednání naplňovat skutkovou podstatu trestného činu - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru ve smyslu ustanovení § 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Nájemce dále bere na vědomí, že není možné sdílet prostory s dalšími fotografy a zavazuje se dodržovat pravidlo jeden blok jeden fotograf. Kapacita prostor je omezena na maximální počet 8 osob v jeden okamžik, tj. není přípustné, aby se ve stejný okamžik v prostorách nacházelo více než osm osob včetně nájemce. Nájemce se zavazuje, že nepřekročí maximální počet objektů (fotografovaných osob), který činí čtyři objekty na jeden blok. V případě porušení stanovených pravidel je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Zakázané činnosti

Pronajímatel nájemci výslovně zapovídá používání pronajatých prostor k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky. Dále je ve společných prostorech sportovního centra Hector a společných prostor objektu jako chodby, chodníky a parkoviště přísný zákaz pořizování fotografií a videí.(z důvodu GDPR - evropské směrnici pro ochranu osobních údajů a veřejných informací). Prostor terasy přidružené k ateliéru je veřejný prostor, proto je určen pouze a výhradně k pořizování plně oblečených fotografií a videí. Na terase je přísný zákaz focení a natáčení bez oblečení nebo v oblečení nevhodných pro veřejné prostory jako jsou například: spodní prádlo, bikiny a jim podobné nebo oblečení jinak naznačující nahotu. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v pronajatých prostorách mimo tyto prostory. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Nájemce dále bere na vědomí, že v pronajatých prostorách platí úplný přísný zákaz kouření. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Ostatní ujednání

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím osobám. Nájemci tedy po skončení užívání pronajatých prostor nevzniká žádné právo k pronajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví pronajímatele. Pokud se nájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v pronajatých prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům ke kterým jsou určeny. Nájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení pronajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, uhradí nájemce pronajímateli cenu poškozené/zničené věci pronajímateli ve výši uvedené v ceníku pronajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných rekvizit/předmětů.

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÝVAJÍ PLATNOSTI DNE 22.10.2019