Všeobecné obchodní podmínky - DAMI development s.r.o. - Budoir Studio Silver

Všeobecné smluvní podmínky

Obchodní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, tedy společností DAMI development s.r.o. vzniká uzavřením nájemní smlouvy na základě online objednávky potvrzené formou registračního online formuláře a akceptované ze strany pronajímatele. Smluvní podmínky jsou závazné a jejich změna je možná pouze písemnou formou. V případě uzavření rozporu mezi nájemní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami má přednost nájemní smlouva. V částech těmito všeobecnými podmínkami a/nebo nájemní smlouvou neupravených se vztah nájemce a pronajímatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník. Nájemce i pronajímatel jsou podnikateli, na jejich smluvní vztah se tedy neuplatní úprava spotřebitelských vztahů.

Ceny a platby

Cena za nájem (nájemné) se stanovuje dle platného ceníku vydaného pronajímatelem. Ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné včetně DPH. Nájemce je povinen uhradit nájemné ve sjednané výši. Nájemce si rezervuje termín prostřednictvím online kalendáře. Po provedení platby je nájemce oprávněn nejpozději do 48 hodin před sjednanou dobou nájmu přesunout dobu nájmu na jiný volný termín. V případě prvního přesunutí je tak možno učinit bezplatně, jakékoli další přesunutí termínu není možné. V případě zrušení termínu rezervace ateliéru v době kratší než 24 hodin před rezervovaným časem, bude nájemci účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny nájemného. Storno poplatek je splatný do 7 kalendářních dnů od zrušení termínu na účet pronajímatele 1662443016/3030. Nedostaví-li se nájemce ve stanovenou dobu do pronajatého prostoru, nemá nárok na vrácení nájemného.

Proces zaplacení rezervace

Po odeslání objednávky má uživatel možnost odeslat platbu na účet číslo: 1662443016/3030 - variabilní symbol bude uveden telefonní kontakt nájemce NEBO zaplatit nájemné hotově při převzetí předmětu nájmu. Uzavřením smlouvy dává nájemce pronajímateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které nájemce uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu pronajímatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Pravidla užívání pronajatých prostor

Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě pronajímatele, nájemce a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se nájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Nájemce je povinen přijít přesně na začátek doby nájmu. Pokud se nájemce opozdí o déle než patnáct minut oproti plánovanému zahájení užívání pronajatých prostor, vyhrazuje si pronajímatel právo předat mu klíče k pronajatým prostorám na základě telefonického upozornění i jinde než v pronajatých prostorách. Nájemce započetím užívání pronajatých prostor potvrzuje, že tyto jsou bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem (fotografický ateliér). Nájemce bere na vědomí, že užívá pronajaté prostory na své nebezpečí a pronajímatel není odpovědný za případnou újmu vzniknuvší na straně nájemce nebo třetí osoby při užívání ateliéru. Pronajímatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany nájemce. Nájemce je povinen ukončit užívání pronajatých prostor přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení pronajatých prostor do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náklady spojené s úklidem ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by pronajaté prostory nebylo možné pronajmout dalšímu nájemci. V průběhu kontroly je pronajímatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost nájemce, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit. Nájemce bere na vědomí, že nevyklidí-li prostory včas, může jeho jednání naplňovat skutkovou podstatu trestného činu - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru ve smyslu ustanovení § 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Nájemce dále bere na vědomí, že není možné sdílet prostory s dalšími fotografy a zavazuje se dodržovat pravidlo jeden blok jeden fotograf. Kapacita prostor je omezena na maximální počet 8 osob v jeden okamžik, tj. není přípustné, aby se ve stejný okamžik v prostorách nacházelo více než osm osob včetně nájemce. Nájemce se zavazuje, že nepřekročí maximální počet objektů (fotografovaných osob), který činí čtyři objekty na jeden blok. V případě porušení stanovených pravidel je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Zakázané činnosti

Pronajímatel nájemci výslovně zapovídá používání pronajatých prostor k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky. Dále je ve společných prostorech sportovního centra Hector a společných prostor objektu jako chodby, chodníky a parkoviště přísný zákaz pořizování fotografií a videí.(z důvodu GDPR - evropské směrnici pro ochranu osobních údajů a veřejných informací). Prostor terasy přidružené k ateliéru je veřejný prostor, proto je určen pouze a výhradně k pořizování plně oblečených fotografií a videí. Na terase je přísný zákaz focení a natáčení bez oblečení nebo v oblečení nevhodných pro veřejné prostory jako jsou například: spodní prádlo, bikiny a jim podobné nebo oblečení jinak naznačující nahotu. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v pronajatých prostorách mimo tyto prostory. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Nájemce dále bere na vědomí, že v pronajatých prostorách platí úplný přísný zákaz kouření. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Ostatní ujednání

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím osobám. Nájemci tedy po skončení užívání pronajatých prostor nevzniká žádné právo k pronajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví pronajímatele. Pokud se nájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v pronajatých prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům ke kterým jsou určeny. Nájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení pronajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, uhradí nájemce pronajímateli cenu poškozené/zničené věci pronajímateli ve výši uvedené v ceníku pronajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných rekvizit/předmětů.

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÝVAJÍ PLATNOSTI DNE 26.11.2018

DAMI development S.R.O.
Jankovcova 1037
Praha 10, 108 00
IČ: 288 231 92
DIČ: CZ28823192